Фирмата „ЕлНетПро” ЕООД извършва ПРОЕКТАНСКА дейност в областта на инвестиционното проектиране

Вътрешно ел. захранване на битови и промишлени сгради

Осветление за специални помещения и спортни съоръжения

Улично и парково осветление

Външно ел. захранване на битови и промишлени сгради

Трафопостове за крайни потребители

Вътрешни слаботокови инсталации:

ElNetPro LTD 2007